About me

Viết cho tôi, viết cho bạn, viết cho tất cả chúng ta.

Viết là cách hữu hiệu để đưa kiến thức từ tầng vô thức sang tầng ý thức.

(Trích Cách thức học và các tầng ý thức)

Chào mừng các bạn đến với blog của Đỗ Thành Luân!